Batch -01(Academic Year-2007/2008)
01. Nilaxan S.
02. Luckshika N.
03. Amaaniy Muhammad
04. Thinesh S.
05. Wasuvan S.
06. Saravankumar T.
07. Tharaga S.A.P.
08. Daveenthiny T.
09. Suthesan K.
10. Sobivani S.
Batch -02(Academic Year-2013/2014)
01. WickramaarachchiM.G.U.R.D
02. Darmarathna P.H.S.V
03. Malith G.I.D.S.S.
04. Muhandiram M.I.A.
05. Barathramanan G
06. Madushanka .U.V.T.S
Batch -03(Academic Year-2014/2015)
01. Subasinghe I.H.G.M
02. Dharmadasa R.G.D.C
03. Dilshan B.H.L
04. Geethanjana G.W.A.G
05. Shakoor M.N.M
06. Navaneethan.N
07. Nitharshana.B
08. Vimukthi R.M.H.L
09. Pemasiri P.C.M
10. Perera S.M.D.I.D
11. Dissanayake D.M.T.D
12. Nifrad M.R.M
13. Rukshika .B.M.R
Batch -04(Academic Year-2015/2016)
01. Kumara T.T.K
02. Sanjiwani H.I.
03. Lankathilaka L.J.M.S.M.
04. Heshan I.H.N
05. Rajapaksha R.A.D.N.
06. Praveen M.
07. Ranaweera P.K.H.C.
08. Kavinda D.L.D.
09. Ranathunga A.A.A.
10. Rikanthan S.
11. Ariyadasa P.A.S.M.
12. Kishanth L.
13. Ranasingha E.G.N.D.
14. Rammandala R.G.H.R
15. Karnan S.
16. Premathilaka E.G.T.S.
17. Peris R.A.U
18. Gamage P.G.G.K.
19. Lakmuthu D.C.
20. Vimukthi M.L.
21. Sanjula S.M.D.S.
22. Kumara N.P
23. Chamara W.L.S.
24. Dilaikxan .M
25. Vidurshan .T
26. Umasuthan G.
27. Arachchi T.A.D.D.S.T.
28. Haswini V.
29. Sinfazeenath M.
30. Tharshika S.
Batch -05(Academic Year-2016/2017)
01. M.D. Kurukulasooriya
02. K.R.D. Fonseka
03. T.Kapilathan
04. S.Briythiveram
05. T.M.A.T.Bandara
06. R.R.R.B.P.W.J.Gimhani
07. K.G.C.S.K.Karunathilaka
08. G.D.N.G.Samarasinghe
09. M.I.I.Hana
10. T.P.Senavirathne
11. R.M.A.B.B.Rajanayaka
12. H.H.H.B.Kasushalya
13. G.M.M.L.Gunarathna
14. S.S.R.Dissanayake
15. W.M.L.P.Wickramasinghe
16. T.Shahanshaeek
17. G.S.Philip
18. S.P.N.M.Wickramarathna
19. A.M.A. Aththanayake
20. D.T Abeywickrama
21. K.P.E.Jayasinghe
22. R.M.C. Dulaj
23. H.A.P.H. Aberathna
24. K.R.Amarasinghe
25. D.M.M. Maduwanthi
26. R.M.A.Amhar
27. P.A.H.K.S.R. Senarath
28. NSMW. Senanayake
29. G.Dhivyaruban
30. B.S.G. Sarma
31. R.T. Rajapaksha
32. N. Sanjeevaretty
33. S.Priyadarshan
34. J.K.P.B.Kumara
35. M.G.H.M.K.Marassana
36. K.G.G.K.B.Wickramasinghe
37. E.G.D.M.A.N.Dhanapala
38. K.G.C.N.Nawarathne
39. K.S. Manawardhana
40. D. kothasan
41. A.A.L.N. Arambawaththa
42. M.I.I.Shahib
43. P.Sivanesaraja
44. D.M.M.C.Dissanayaka
45. H.M.A.M.B. Wijayasiri
46. T. Nijanth
47. C. Wettewe
48. W.D.Weerakoon
49. S.M.S.D. Senevirathna
50. W.M.B.D. Wijekoon
51. P.R.M.A.M. Rajapaksha
52. A.P.G.N.M. Jayawickrama
53. K. Vijayabalan
54. V.D.Sriwardhana
55. N.P.R.A. Wickramasinghe
56. W.G.C.P. Kandawela
57. A.I. Leitan
58. U.Priyadharshi
59. K.Sasipan
60. U.M. Safan
61. G.M.I.D. Bandara
62. S.Lishan
63. S. Kethas
64. W.P.A.M. Nonis
65. A.G.K.L. Bandara